Аукционы

20.11.2012

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНІВ НА ДОНБАСЬКІЙ ТОВАРНІЙ БІРЖІ

1. Загальні положення

1.1. Правила проведення аукціонів на Донбаській товарній біржі (далі - Правила) розроблені відповідно до Господарського кодексу України, законів України «Про товарну біржу», «Про приватизацію державного майна», «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», постанови Кабінету Міністрів України від 06 червня 2007 року № 803 «Про затвердження Порядку відчуження об’єктів державної власності», інших нормативних документів з питань продажу майна на аукціонах і регламентують порядок організації та проведення аукціонів з продажу рухомого та нерухомого майна (далі - Майно) фізичних та юридичних осіб усіх організаційно-правових форм незалежно від форми власності (далі -Продавці) на  Донбаській товарній біржі.

1.2.Терміни, що використовуються в цих Правилах, мають такі значення:

аукціон - спосіб продажу майна, за яким його власником стає покупець, що

в ході торгів запропонував за нього найвищу ціну;

 лот - об'єкт або група об'єктів із якісними та кількісними характеристиками, що виставляються на аукціоні;

крок аукціону - величина, на яку змінюється вартість лота під час проведення аукціону;

початкова ціна - визначена шляхом проведення незалежної оцінки вартість, з якої розпочинається продаж майна на аукціоні;

організатор аукціону - юридична особа, яка уклала договір про продаж майна, що перебуває в державній, комунальній, приватній власності.

ліцитатор - ведучий аукціону, призначений організатором аукціону, що володіє технікою торгів і веде аукціон в установленому порядку;

покупець - юридична або фізична особа, що стала переможцем аукціону.

1.3. Організатором проведення аукціонів з продажу Майна є Донбаська товарна біржа (далі – Організатор аукціону).

1.4. Організатор аукціону забезпечує рівні умови для всіх учасників аукціону з продажу Майна.

 2. Підготовка до проведення аукціону 

2.1.   Підготовка до проведення аукціону включає такі етапи:

-         укладення договору про надання послуг з організації та проведення аукціону з продажу майна між Організатором аукціону та Продавцями Майна (далі - Сторони);

-         опублікування інформації про Майно, що підлягає продажу на аукціоні.

2.2.           Аукціон з продажу Майна організовується та проводиться Організатором аукціону на підставі укладеного з Продавцем договору та пропозиції з продажу. Договір укладається шляхом пропозиції однієї Сторони укласти договір і прийняття пропозиції другою Стороною. Пропозицію укласти договір може зробити кожна зі Сторін майбутнього договору. Договір може бути укладений в будь-якій формі, якщо вимоги форми договору не встановлені чинним законодавством.

2.3.         До договору та пропозицій щодо продажу Майна Продавцем обов'язково додаються документи, перелік яких встановлюється чинним законодавством та/або цими Правилами.

2.3.1. Продавець - юридична особа разом з пропозицією на продаж подає Організатору аукціону такі документи:

а) копії установчих документів;

б) копія Свідоцтва про державну реєстрацію (Виписка);

в)   копія довідки державного органу статистики про включення до ЄДРПОУ;

г) копія Свідоцтва платника ПДВ (у разі, якщо Продавець зареєстрований платником ПДВ);

ґ) копія Свідоцтва платника єдиного податку (у разі, якщо Продавець зареєстрований платником єдиного податку);

д)   копія рішення про призначення керівника підприємства, установи, організації;

е)  довіреність на уповноважену особу (якщо підприємство представляє уповноважена особа);

є) паспортні дані (1, 2, 11 стор. паспорту) та копії ідентифікаційного коду уповноваженої особи;

ж) довідка про банківські реквізити Продавця;

з) інформація про Майно, що пропонується до продажу, яка включає: повну назву об'єктів продажу, місцезнаходження, первісну (переоцінену) вартість, суму зносу, технічні характеристики, рік випуску, початкову ціну Майна, фіксовані умови продажу (зокрема відшкодування витрат, пов'язаних з продажем Майна);

и)    копії рішення суб'єкта управління Продавця (щодо казенного, державного комерційного підприємства, установи, організації) про надання дозволу на продаж майна та листа-погодження від ФДМУ (стосовно об'єктів нерухомості, повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання, рухомого складу залізничного транспорту);

і) копія рішення органу управління Продавця інших організаційно- правових форм, який відповідно до установчих документів та внутрішнього нормативного акту щодо порядку розпорядження майном (Положення) має право приймати рішення про продаж майна;

ї) копія Свідоцтва про право власності на Майно ( витяг з державного реєстру прав власності) для об'єктів нерухомості;

й) копія Технічного паспорту (суднового білету тощо) на рухоме майно;

к) копія Висновку про вартість Майна з рецензією;

л) письмова інформація Продавця щодо наявності (відсутності) обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном, яке пропонується до продажу на аукціоні (крім випадків продажу майна казенних підприємств, державних комерційних підприємств та їх об'єднань, установ та організацій, а також майна, переданого Національній та галузевим академіям наук у безстрокове користування).

2.3.2.Продавець - фізична особа (або фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності) разом з пропозицією на продаж подає Організатору аукціону такі документи:

а) копія свідоцтва про державну реєстрацію (для суб'єктів підприємницької діяльності);

б) паспортні дані (1,2,11 стор. паспорту);

в)    копія Свідоцтва про сплату єдиного податку (для суб'єктів підприємницької діяльності);

г) копія Свідоцтва платника ПДВ (у разі, якщо Продавець зареєстрований платником ПДВ);

ґ) копія довідки про надання ідентифікаційного коду;

д)   довіреність на уповноважену особу (якщо Продавця представляє уповноважена особа);

е) паспортні дані (1,2,11 стор. паспорту) та копія довідки уповноваженої особи про надання ідентифікаційного коду;

є) довідка про відкриття рахунку в банківській установі;

ж)  інформація про Майно, що пропонується до продажу, яка включає:

повну назву об'єктів продажу, місцезнаходження, технічні характеристики, рік випуску, початкову ціну Майна, фіксовані умови продажу Майна (зокрема відшкодування витрат, пов'язаних з продажем Майна);

з)   копія Свідоцтва про право власності на Майно (витяг з державного реєстру прав власності) для об'єктів нерухомості;

и) копія Технічного паспорту (суднового білету тощо) на рухоме майно (з відміткою про зняття з обліку щодо транспортних засобів);

і) письмова інформація Продавця щодо наявності (відсутності) обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном, яке пропонується до продажу на аукціоні.

к) копія Висновку про вартість Майна з рецензією (у випадках, передбачених чинним законодавством або відповідним рішенням органу управління Продавця недержавної форми власності).

2.4.Копії документів Продавця - юридичної особи та фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності повинні бути завірені їх печатками, фізичної особи - її підписом (за умови пред'явлення всіма Продавцями оригіналів документів). У разі непред'явлення Продавцем оригіналів документів Організатор аукціону приймає лише нотаріально посвідчені копії документів.

2.5. На підставі інформації, наданої Продавцем згідно п.п. 2.3.1. «з» та 2.3.2 «ж», Організатор аукціону складає текст інформаційного повідомлення про Майно, що підлягає продажу на аукціоні, узгоджує його з Продавцем та публікує в друкованому засобі масової інформації не пізніш як за 20 календарних  днів до дати проведення аукціону.

За згодою Сторін інформація про Майно може бути оприлюднена на web- сайті Організатора аукціону та в інших друкованих засобах масової інформації (за умови відшкодування Продавцем витрат з оприлюднення інформації).

3. Умови участі покупців в аукціоні 

3.1.      Юридичні та фізичні особи, яки не подали в установлений строк документів, необхідних для реєстрації їх як учасників, а також юридичні особи, що перебувають у стані ліквідації, не можуть брати участь в аукціоні.

3.2.       Покупці, що виявили бажання взяти участь в аукціоні, подають Організатору аукціону заяву в письмовій формі згідно з додатком №1 до цих Правил.

Покупцями - юридичними особами до заяви на участь в аукціоні додаються такі документи:

-         копії установчих документів;

-         копія Свідоцтва про державну реєстрацію підприємства;

-         копія довідки органу державної статистики про включення до ЄДРПОУ;

-         копія Свідоцтва платника ПДВ (якщо Покупець зареєстрований платником ПДВ);

-         копія Свідоцтва платника єдиного податку (якщо Покупець зареєстрований платником єдиного податку);

-         копія рішення про призначення керівника підприємства;

-          довіреність уповноваженим особам покупця з повноваженнями на подання заяви, участь в аукціоні та підписання протоколу аукціону;

-         паспортні дані (1, 2, 11 сторінки паспорту) та копії ідентифікаційного коду уповноважених осіб;

-         довідка про банківські та інші реквізити підприємства;

-          документи (копії платіжних доручень), що підтверджують перерахування реєстраційного та гарантійного внесків.

Покупці - фізичні особи до заяви на участь в аукціоні додають такі документи:

-         копія Свідоцтва про державну реєстрацію (для суб'єктів підприємницької діяльності);

-         паспортні дані (1, 2, 11 сторінки паспорту) та копія довідки про надання ідентифікаційного коду;

-         копія Свідоцтва платника єдиного податку (для суб'єктів підприємницької діяльності платників єдиного податку);

-         копія Свідоцтва платника ПДВ (для суб'єктів підприємницької діяльності зареєстрованих платниками ПДВ);

-         довідка про відкриття рахунку в банківській установі;

-         документи (копії платіжних доручень, квитанцій), що підтверджують перерахування реєстраційного та гарантійного внесків.

3.3.      Відомості про покупців - учасників аукціону вносяться до книги реєстрації заяв на участь в аукціоні окремо щодо кожного об'єкта та не підлягають розголошенню до визначення переможця аукціону.

3.4.    Кінцевий строк прийняття заяв про участь в аукціоні - три календарні дні до початку його проведення.

3.5.       Зареєстрований Покупець може відкликати свою заяву, письмово повідомивши про це Організатора аукціону не пізніше ніж за три робочих дня до моменту проведення аукціону. У такому випадку гарантійний внесок повертається потенційному Покупцю протягом трьох банківських днів від дати проведення аукціону. У разі, якщо зареєстрований Покупець повідомив Організатора аукціону про відкликання своєї заяви пізніше ніж за три робочих дні до початку аукціону, гарантійний внесок такому учаснику не повертається і зараховується в доход Організатора аукціону.

3.6.     Покупцям - учасникам аукціону, які не були визнані переможцями, гарантійний внесок повертається протягом 10 банківських днів від дня проведення аукціону.

3.7.    За згодою Організатора аукціону на аукціон можуть бути допущені особи за умови подання цими особами відповідного листа Організатору аукціону щодо надання дозволу бути присутніми на аукціоні та перерахування на поточний рахунок Організатора аукціону реєстраційного внеску в розмірі, встановленому чинним законодавством для учасників аукціону - Покупців.

4. Допуск до участі в аукціоні 

4.1.        У день проведення аукціону здійснюється реєстрація учасників аукціону та запрошених осіб.

4.2.         Під час реєстрації кожний учасник - Покупець зобов'язаний пред'явити паспорт або документ з фотокарткою, що засвідчує особу, документ, що підтверджує повноваження учасника, отримати картку з аукціонним номером (для Покупців), під яким він зареєстрований як Покупець - учасник аукціону, квиток учасника аукціону та аукціонний бюлетень.

Картка з аукціонним номером повертається учасниками аукціону - Покупцями Організатору аукціону після закінчення аукціону.

Реєстрація учасників аукціону та запрошених осіб розпочинається не менш ніж за одну годину і закінчується за 15 хвилин до початку аукціону. Незареєстровані особи до участі в аукціоні не допускаються.

4.3.    Якщо уповноважена особа, яка діє від учасника аукціону (юридичної або фізичної особи), не пройшла реєстрацію без поважних на то причин, то реєстраційний та гарантійний внески, які були сплачені таким учасником аукціону, не повертаються, а зараховуються в доход Організатору аукціону.

5. Порядок проведення аукціону 

5.1.         Аукціон проводиться безпосередньо ведучим (ліцитатором). До початку торгів ліцитатор оголошує Правила проведення аукціону, крок аукціону, Правила поведінки на аукціоні, порядок організації торгів за кожним лотом, інформацію про лоти, що виставляються для продажу, санкції, що застосовуються до присутніх на аукціоні, а також іншу інформацію, необхідну для проведення аукціону.

5.2.     Стосовно кожного виставленого на аукціон лоту ліцитатор оголошує номер, вказаний в аукціонному бюлетені, назву продавця, коротку характеристику, умови продажу та початкову ціну. Продаж конкретного лота починається з удару молотка (гонга).

5.3.    Учасник аукціону (Покупець) вправі брати участь у торгах лише на ті лоти, на які ним подані заявки та за які сплачені гарантійні внески.

5.4.     Якщо протягом трьох хвилин після оголошення початкової вартості продажу лоту учасники аукціону (Покупці) не висловлюють бажання придбати Майно за оголошеною початковою вартістю, ліцитатор відповідно до умов договору з Продавцем має право за погодженням з представником Продавця знизити ціну продажу лота, але не більше як на 10 відсотків. Якщо і після такого зниження запропонований ліцитатором лот не вдається продати, то такий лот знімається з торгів на аукціоні.

5.5.       Кожний з учасників (Покупців) може сповістити про готовність придбати лот двома рівноцінними способами: підняти повернутий до ліцитатора номер учасника, що засвідчує прийнятність запропонованої ціни (пропозиція ціни без голосу), або без додаткових оголошень підняти номер учасника та одночасно оголосити свою пропозицію стосовно ціни лота, яка повинна бути більшою за ціну, оголошену ліцитатором, на крок аукціону (пропозиція ціни з голосу).

5.6.   Якщо ціна, запропонована з голосу одним із Покупців, більша за ціну, оголошену ліцитатором, але не відповідає кроку аукціону, то ліцитатор трактує цю пропозицію як згоду Покупця збільшити ціну на крок аукціону, називає номер цього Покупця і запропоновану цим Покупцем ціну, збільшену відповідно до вимог кроку аукціону.

5.7.   Якщо Покупець підняв табличку і оголосив ціну, меншу за оголошену Ліцитатором або попереднім Покупцем, то ліцитатор повторює свою ціну або ціну попереднього Покупця, трактуючи піднесення таблички Покупцем, що запропонував меншу ціну, як згоду прийняти ціну, яку назвав ліцитатор або попередній Покупець. Після цього ліцитатор оголошує наступну ціну, збільшену на відповідний крок аукціону.

5.8.     Мовчання Покупця, який першим підняв табличку з номером після оголошеної ліцитатором ціни, трактується ліцитатором як згода Покупця на запропоновану Ліцитатором ціну. Після цього ліцитатор називає номер Покупця, який першим підняв табличку, і оголошує наступну ціну у відповідності з кроком аукціону.

5.9.   Якщо хоча б один з учасників (Покупців) сповіщає одним з можливих способів про готовність придбати лот, ліцитатор збільшує початкову ціну або ціну, запропоновану учасником аукціону (Покупцем), на розмір кроку аукціону з подальшим послідовним збільшенням ціни. Якщо протягом однієї хвилини після триразового (протягом трьох хвилин) повторення останньої ціни не буде запропоновано вищої ціни, то ліцитатор одночасно з ударом молотка (гонгу) оголошує про продаж лота: «Продано», називає ціну продажу лота і номер переможця, під яким він зареєстрований як учасник аукціону (Покупець).

5.10.    Якщо виникає ситуація, коли після запропонованої ліцитатором ціни одночасно декілька Покупців піднімають свої таблички (без голосу), то ліцитатор називає нову ціну, збільшену на відповідний крок, не оголошуючи номерів Покупців до тих пір, поки будь-який із Покупців не оголосить свою ціну, або ліцитатор не визначить, який з Покупців підняв табличку першим при черговому збільшенні оголошеної ліцитатором ціни.

5.11.      Якщо при послідовному збільшенні ціни ліцитатором одночасно декілька Покупців залишають постійно свої таблички піднятими, ліцитатор у будь-який момент, на свій розсуд, може запропонувати Покупцям оголосити свою ціну і після першого оголошення одним із Покупців своєї пропозиції назвати номер Покупця, що оголосив цю пропозицію, а також ціну, запропоновану цим Покупцем, а потім оголосити наступну ціну, збільшену на відповідний крок аукціону.

5.12.       У разі якщо на аукціон надійшла заява від одного покупця, зазначений об’єкт може бути проданий безпосередньо такому покупцеві з запропонованою ним ціною. Але не нижче початкової ціни.

5.13.      Ліцитатор у випадках, передбачених чинним законодавством, має право в будь-який момент без пояснень, але до оголошення про продаж лота, зняти з аукціонних торгів заявлений лот.

5.14.    За рішенням ліцитатора під час торгів по певному лоту в залі можуть бути присутні учасники аукціону, які не приймають участі в торгах по цьому лоту.

5.15.  Ліцитатор має право:

-          знизити вартість об'єкта продажу, але не більше як на 10 відсотків, у разі, коли після оголошення початкової ціни продажу учасники не висловлюють бажання придбати об'єкт за оголошеною початковою ціною (якщо така можливість передбачена договором);

-         у будь-який момент або після закінчення торгів по кожному лоту оголосити перерву, але не більше ніж на 15 хвилин;

-         видалити з залу осіб із числа присутніх, які порушують порядок під час проведення аукціону, або вчиняють дії, заборонені Правилами.

Ліцитатор не має права:

-         передоручати право ведення торгів на аукціоні своїм помічникам та іншим особам;

-         у ході аукціону допускати цілеспрямовані дії в інтересах одного з покупців;

-         на власний розсуд, без узгодження з продавцем, змінювати умови продажу.

Ліцитатор зобов'язаний:

-         чітко дотримуватися цих Правил;

-         на вимогу уповноваженого працівника Організатора аукціону оголосити перерву в проведенні аукціону, але не більше ніж на 15 хвилин.

5.16.      Після закінчення аукціонних торгів ліцитатор запрошує учасників аукціону (Покупців), що стали переможцями, для підписання протоколу аукціону, який ведеться під час аукціону. До протоколу заносяться: початкова ціна продажу об'єкта, пропозиції учасників аукціону, результат торгів (ціна продажу, відомості про фізичну або юридичну особу, що одержала право на придбання об'єкта). Протокол підписується ліцитатором та Покупцем (його представником) і є підставою для укладення договору купівлі-продажу між переможцем аукціону та Продавцем майна.

5.17.      У триденний строк після проведення аукціону протокол аукціону подається (надсилається) суб'єкту господарювання, на балансі якого перебуває майно, для затвердження або надання обґрунтованої відмови в такому затвердженні в разі порушення порядку проведення аукціону. Копії затвердженого протоколу видаються переможцю аукціону та Організатору аукціону.

5.18.   Якщо учасник аукціону, якого визнано переможцем, відмовляється від підписання протоколу аукціону, то сума гарантійного внеску йому по таких лотах не повертається, зараховується в доход Організатора аукціону, а результати торгів по даному лоту анулюються.

5.19.      Гарантійні внески учасників аукціону, що не стали переможцями, повертаються їм протягом 10 (десяти) банківських днів з дати затвердження Продавцем протоколу аукціону. Гарантійний внесок учасника, що став переможцем аукціону, зараховується до купівельної вартості майна і перераховується Продавцю майна в порядку та в термін, визначені договором з Продавцем та протоколом аукціону.

5.20.   Аукціон вважається таким, що не відбувся, у разі:

-         відсутності учасників або наявності тільки одного учасника;

-          несплати переможцем аукціону належної суми в повному обсязі на умовах, визначених у договорі купівлі-продажу;

-         порушення умов проведення аукціону.

У разі, коли майно не продано, суб'єкт господарювання, на балансі якого перебуває об'єкт продажу, може прийняти рішення про  проведення аукціону за методом зниження ціни обо проведення аукціону без оголошення ціни.

 5.21. Інформація про остаточну ціну та переможця аукціону публікується  в місцевій пресі або інших друкованих виданнях, визначених організатором аукціону, протягом 15 календарних днів після укладення договору купівлі-продажу.

6. Крок аукціону

6.1.      З метою упорядкування роботи ліцитатора і учасників аукціону та додержання ними єдиних правил проведення аукціону цими Правилами встановлюється крок аукціону, що не може бути меншим як 10 відсотків початкової вартості продажу лота (крім випадків, передбачених розділом 7 цих Правил). Крок аукціону використовується ліцитатором (учасниками аукціону) для визначення ціни в першому оголошенні ліцитатора, що слідує одразу за оголошенням ліцитатором початкової ціни, або оголошення одним із Покупців своєї ціни, а також для визначення і подальшого застосування ліцитатором (учасниками аукціону) відповідного кроку аукціону.

6.2.    Після визначення першого оголошення ліцитатор кожного наступного разу суворо дотримується послідовного збільшення попередньої оголошеної ціни виключно на відповідний крок аукціону (крім випадків, передбачених розділом 7 цих Правил).

7. Продаж об’єктів на аукціоні за методом зниження ціни та на аукціоні без оголошення ціни 

7.1. Під час проведення аукціону за методом зниження ціни можливе зменшення початкової ціни об’єкта. Ціна продажу об’єкта на аукціоні за методом зниження ціни може знижуватися до рівня фактичного попиту без обмеження мінімальної ціни продажу.

7.2. У ході торгів учасники аукціону повідомляють про готовність придбати об’єкт, що виставляється для продажу на аукціоні, за оголошеною ліцитатором ціною, піднімаючи картку учасника з номером або одночасно піднімаючи картку з номером і пропонуючи свою ціну.

Кожна наступна ціна, запропонована учасниками аукціону, може бути підвищена або знижена за попередню на розмір мінімальної надбавки або знижки.

7.3. Розмір мінімальної надбавки та розмір знижки на кожний об’єкт встановлює державний орган приватизації (для недержавної форми власності – Продавець). Мінімальна надбавка становить не менш як 10 відсотків початкової ціни об’єкта. Знижка становить не більш як 10 відсотків початкової ціни об’єкта.

7.4. Під час проведення аукціону за методом зниження ціни учасник аукціону, який першим підняв картку з номером, вважається переможцем аукціону.

7.5. Якщо під час проведення аукціону за методом зниження ціни два і більше учасників аукціону одночасно підняли картки з номерами, торги проводяться в напрямі підвищення ціни.

7.6. Торги закінчуються, якщо після триразового повторення чергової ціни тільки один з учасників аукціону, тримаючи картку з номером, дає згоду на придбання об’єкта.

7.7. Після закінчення торгів ліцитатор оголошує про продаж об’єкта, називає ціну продажу та аукціонний номер переможця.

7.8. Протокол аукціону підписується ліцитатором і переможцем аукціону (його представником) та надсилається у триденний строк державному органу приватизації ( Продавцю) для затвердження.

7.9. Якщо аукціон за методом зниження ціни не відбувся у зв’язку з неподанням заяв про участь у ньому, державний орган приватизації може прийняти рішення про продаж такого об’єкта на аукціоні без оголошення ціни.

7.10.У разі проведення аукціонів без оголошення ціни вартість об’єкта продажу не визначається, відомості про початкову ціну та гарантійний внесок не включаються до інформаційного повідомлення.

 8. Правила поведінки на аукціоні

 

        8.1. Під час проведення аукціону, від початку до його завершення по кожному окремому лоту, учасникам аукціону - Покупцям і присутнім особам забороняється:

-         вести розмови між собою, користуватися засобами зв'язку;

-          будь-яким способом втручатися в процес аукціону (підносити картки з номерами, оголошувати пропозиції стосовно ціни тощо), якщо ці дії здійснюють особи, які не заявлені в аукціоні по певному лоту;

-          вільно пересуватися по залі, де проходить аукціон, без дозволу ліцитатора;

-         вести пряму телевізійну трансляцію перебігу аукціону, а також запис на аудіо- та відеоплівку, фотографувати процес аукціону без спеціального дозволу організатора аукціону;

-         здійснювати будь-які інші дії, що порушують порядок проведення аукціону.

               8.2. За порушення Правил поведінки на аукціоні Організатором аукціону застосовуються такі санкції:

-         усне попередження, але не більше одного до однієї і тієї ж особи;

-         вилучення із зали проведення аукціону;

-         недопущення до аукціонних торгів по конкретному лоту;

-         усунення від участі в аукціонних торгах по конкретному лоту.

 9. Інші положення

 

      9.1.Організація та проведення аукціону з продажу об'єктів приватизації здійснюється Організатором аукціону з урахуванням вимог та особливостей, визначених Законами України «Про приватизацію державного майна», «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», інших нормативних документів Фонду державного майна України та органів місцевого врядування з питань продажу державного та комунального майна на аукціонах.

      9.2. Організація та проведення аукціону з продажу майна підприємств - банкрутів здійснюється Організатором аукціону з урахуванням вимог та особливостей, визначених Законами України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)».

 9.3. Організація та проведення цільових аукціонів з продажу активів платників податків, які перебувають у податковій заставі, земельних ділянок, майна, що передано казенним підприємствам, державним комерційним підприємствам (їх об'єднанням), установам та організаціям, майна, переданого Національній та галузевим академіям наук у безстрокове безоплатне користування, а також інших цільових аукціонів здійснюється Організатором аукціону з урахуванням вимог та особливостей, визначених чинним законодавством України.